Medhat Shawky

Professor of ophthalmology

Zagazig university